Všeobecně obchodní podmínky
  • Platební podmínky
  • Obsah služeb
  • Využití služeb a předávání poukazů
  • Záruka a náhrada škody
  • Ztráta platnosti
  • Uplatněné právo
  • Sídlo soudu
  • Částečná neplatnost
  • Požadavek písemné formy
  • Zpracování osobních údajů

 

Platební podmínky

Faktury jsou bez dodatečných výloh splatné do 10 dnů na účet společnosti EMOTION odbytová, s.r.o. (dále jen EMOTION) u HVB Bank Czech Republik a.s., č.ú56551004, kód banky: 2700. V případě prodlení s platbou je sjednán úrok z prodlení ve výši 15% p.a. V případě prodlení s příslušnou platbou je společnost EMOTION dále oprávněna pozastavit plnění svých služeb až do úplného zaplacení dlužné částky včetně smluvního úroku z prodlení. Obchodní poradenství a výměna poukazů (šeků na rekreaci, poukazů do restaurace a na prodloužení pobytu, dovolenkových poukázek, poukázek do restaurace, poukázek do restaurace, na služby nebo prodloužení pobytu, poukazů, doplňkových poukazů, rekreačních šeků, zážitkových šeků, šeků na rekreaci a služby a dalších produktů – dále jen poukazy) jsou možné až po zaplacení celé částky.

 

Obsah služeb

Poukazy opravňují své držitele výhradně ke službám uvedených v poukazech, a to za podmínek v poukazech uvedených.

 

Využití služeb a předávání poukazů

Zákazník je oprávněn předávat poukazy dalším osobám pouze bezplatně. Pro platné předání je nutné, aby v poukazu, jehož součástí je osobní pozvánka s věnováním, byly uvedeny tyto údaje: Příjmení a jméno příjemce (obdarovaného) a datum předání. Poukaz musí být řádně podepsán zástupcem společnosti zákazníka (darujícího). Další předání poukazu příjemcem není možné. Služby může příjemce využít výhradně výměnou za poukaz.

Před využitím ubytovacích služeb příjemcem je nutné, pokud není v podmínkách platnosti či podmínkách pro rezervaci konkrétního produktu uvedeno jinak, aby si rezervoval hotelový pokoj v požadovaném termínu u společnosti EMOTION Marketing & Tourismus GmbH, Kundratstraße 6, A-​1100 Wien (dále jen rezervační centrála). Využití ubytovacích služeb bez předchozí rezervace u rezervační centrály není možné. Potvrzení rezervace rezervační centrálou probíhá na základě volných kapacit požadovaného hotelu. Příjemce nebo zákazník nemá nárok na využití služby v konkrétním požadovaném termínu nebo v konkrétním požadovaném hotelu.

 

Záruka a náhrada škody

Na případné nedostatky v poskytovaných službách si je příjemce povinen stěžovat přímo na místě. O tom je bez zbytečného odkladu povinen informovat rezervační centrálu. Náhrada škody na majetku a škody způsobené vadami poskytovaných služeb, stejně jako smyšlených škod je vyloučena. K náhradě jiných škod je EMOTION povinna pouze v případě, že byly způsobeny přímo EMOTION nebo úmyslně či z nedbalosti osobou, za kterou EMOTION ručí.

 

Ztráta platnosti

Poukazy, které nebudou uplatněny do data uvedeného v poukazu, propadají bez nároku na náhradu. Pro poukazy obsahující ubytovací služby je rozhodující jejich doručení rezervační centrále a využití ubytovacích služeb, pro ostatní poukazy je rozhodující jejich předání smluvnímu partnerovi.

 

Uplatněné právo

Všeobecné obchodní podmínky podléhají výhradně rakouskému právu kromě případů, kdy kolizní normy odkazují na zahraniční právní normy.

 

Sídlo soudu

Sídlo soudu volí EMOTION a rezervační centrála podle příslušného soudu sídla zákazníka nebo věcné příslušnosti soudu. EMOTION ani rezervační centrála se tímto nezbavují práva uplatnit své nároky u kteréhokoli jiného soudu.

 

Částečná neplatnost

V případě, že by jedno nebo více ustanovení těchto obchodních podmínek byly neplatné, není tím dotčena platnost zbylých ustanovení.

 

Požadavek písemné formy

Změny nebo doplnění těchto obchodních podmínek vyžadují ke své platnosti písemnou formu. To platí také pro odstoupení od požadavku této formy.

 

Zpracování osobních údajů

Zákazník vyslovuje souhlas s tím, aby v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 a násl. Zák. č. 101/2000 Sb.o ochraně osobních údajů v platném znění EMOTION a rezervační centrála zpracovávali a shromažďovali osobní údaje zákazníka, příjemců i osob, které využily služby v rámci poukazů, a to na dobu neurčitou, v nezbytně nutném rozsahu. Poskytnuté osobní údaje jsou EMOTION a rezervační centrála oprávněni zpracovávat a shromažďovat za účelem nabízení obchodu a služeb jimi poskytovaných nebo zprostředkovaných. Podrobnosti o elektronickém kontaktu pro elektronickou poštu jsou oprávněni zpracovávat a shromažďovat i pro potřeby šíření obchodních sdělení dle zák. č. 480/2004 Sb. v platném znění. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně i manuálně a v elektronické i tištěné formě. Zákazník má právo souhlas se zpracováním těchto osobních dat kdykoli písemnou formou odvolat. V případě zpracovávání, shromažďování a využití podrobností o elektronickém kontaktu pro elektronickou poštu má zákazník právo zdarma nebo na účet EMOTION nebo rezervační centrály odmítnout souhlas s využitím tohoto elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy i způsobem uvedeným v obdrženém obchodním sdělení EMOTION nebo rezervační centrály dle zák. č. 480/2004 Sb.v platném znění. Zákazník má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva dle § 21 zák. č. 101/2002 Sb. v platném znění.